مهارت های مدرس

MBA
مارکتینگ
ICDL
ISO

حبیب قاسمی

مدیر عامل مرکز - مشاور و مدرس کسب و کار - مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ و بازار کار

مدیرعامل مرکز آموزشی ذهن مدیران آینده پارس

مدرس دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی

مدرس و مشاور کسب و کار

دکترای مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

دارنده چهار دوره MBA

سرممیز جهانی و بین المللی ISO9001