مهارت های مدرس

کسب و کار
استاندارد و ایزوها
اصول و فنون مذاکره
فروش و بازاریابی

رضا نجفی

مدرس و مشاور بازرگانی شرکتهای دانش بنیان مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکترای مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA

کارشناس عمران

کارشناسی حسابداری
مشاور و مدرس کسب و کار

سرممیز رسمی ایزو 9001:2015 از انگلستان

دارای مدرک  HSEاز اتریش
مدرس دوره های: ارگونومی، 5S، مدیریت استراتژیک، اصول مذاکره، زبان بدن، اصول مذاکره مبتنی بر زبان بدن، صفرتاصد واردات، صفرتا صد صادرات، صفرتاصد بازرگانی (مقدماتی -پیشرفته)، حسابداری مقدماتی و پیشرفته
دوره های آموزش بیمه تامین اجتماعی، قانون کار، نحوه آماده کردن فایل لیست بیمه و ارسال آن
دوره های ایزو 9001،14001،45001،10002 و 13485