مهارت های مدرس

مترجم زبان عربی
مشاور کنکور عربی
مدرس لهجه خلیجی
مدرس زبان عربی فصیح

زینب ادن

مدرس و مشاور

مدرس زبان عربی فصیح

مدرس زبان عربی با لهجه خلیجی

مدرس موسسه هوشمند رادین شیراز

مترجم زبان عربی

مشاور کنکور عربی