مهارت های مدرس

خوشنویسی با خودکار
خوشنویسی با قلم
خط نستعلیق
خط تحریری

سارا سلیمی

مدرس دوره های خوشنویسی با خودکار و قلم

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

کارشناس مترجمی زبان ایتالیایی

مدرس خوشنویسی با خودکار و قلم در انجمن خوشنویسی ایران

مدرس خط نستعلیق با قلم

مدرس خط تحریری