مهارت های مدرس

بازاریابی
فروش
بازرگانی
کسب و کار

سعید کوهستان نجفی

مدرس و مشاور

کارشناس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه پیام نور

دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار

مدرس دانشگاه در دانشگاههای علمی کاربردی استان البرز

مدرس دانشگاه در دانشگاه پیام نور ماهدشت و هشتگرد