مهارت های مدرس

دروس خانواده
مدد کاری
طلاق
زندگی سالم

سیما عجم لو

مشاور و مدرس دروس خانواده

مشاور و مدرس دوره های خانواده

مشاور و مدرس دوره های اجتماعی و مددکاری