مهارت های مدرس

AUTOCAD
Adobe Aftereffects معماری
3DsMAX
Vray
Lumion

علی قاسمی

مدرس دوره های گرافیگی و معماری

مدرس نرم افزارهای معماری Autodesk AutoCAD
3DsMAX
Vray
Lumion
Adobe Aftereffects در زمینه معماری