مهارت های مدرس

ایمنی
HSE
بهداشت در محیط کار
ارگونومی

قاسم طوری

مدرس و سرممیز و مشاور ایمنی و بهداشت

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از دانشگاه شهید بهشتی

مشاور و مدرس ایمنی و بهداشت کار

سرممیز ایمنی و بهداشت کار

مدرس دانشگاه