مهارت های مدرس

فروش
بازاریابی
تبلیغات
مشتری مداری

مجتبی قاسمی

مدرس بازاریابی و تبلیغات

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبائی در مقطع ارشد
عضو پیوسته انجمن علمی بازاریابی ایران
مترجم حوزه بازاریابی و تبلیغات

مدرس بازاریابی و تبلیغات