مهارت های مدرس

روانشناسی خانواده
روانشناسی صنعتی
بهداشت روانی
خانواده درمانی
فرزند پروری

مهدی سردشتی

مدرس و مشاور روانشناسی و خانواده

روانشناس و مشاور خانواده دارای پروانه تخصص سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مدرس عالی وزارت دفاع
مدرس دوره های بهداشت روانی
مدرس دوره های روانشناسی صنعتی و سازمانی
مدرس دوره های بهداشت روانی خانواده
مدرس دوره های مهارت های فردی کنترل خشم
مدرس دوره های شیوه های فرزند پروری
انجام پروژه های سلامت روانی کارکنان در سازمان های دولتی و صنعتی