مهارت های مدرس

دوره های استاندارد و ایزو
دوره های صنایع غذایی
مدیریت کنترل کیفیت
آشنایی با استانداردهای داخلی
آشنایی با استانداردهای جهانی

مژده فاضل تهرانی مقدم

مدرس و مشاور دوره های استاندارد و مواد غذایی

دکترای علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی

مدرس و مشاوره دوره های مدیریتی و استانداردهای بین المللی

سرممیز ISO 22000 از انگلستان

دارای مدرک QC از انگلستان

مشاوره در صنعت غذایی و خوراکی